I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.
§2. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski.
§3. Adres  siedziby: 91-416 Łódź ul. Pomorska 6/6
Sekretariat: ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź
Adres do korespondencji : ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź
§4. Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania.
§5.Stowarzyszenie ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6.Działalność członków Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej i nikt nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji.

II CELE STOWARZYSZENIA

 

§1.Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii, terapii, pomocy psychologicznej oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych.
§2.Podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji Stowarzyszenia.
§3.Rozszerzenie współpracy z renomowanymi placówkami o w/w tematyce w kraju, jak i zagranicą.
§4.Zawieranie porozumień i umów o współpracy.
§5.Wspieranie rozwoju polskiej psychologii, psychoterapii, terapii, pomocy psychologicznej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

III STOWARZYSZENIE INICJUJE, PODEJMUJE I WSPIERA WSZELKIE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W II ORAZ TWORZY WARUNKI SPRZYJAJĄCE REALIZACJI TYCH CELÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI:

§1.Organizuje spotkania i obozy szkoleniowe, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe.
§2. Organizuje seminaria, sesje popularno-naukowe, wykłady, ekspertyzy.
§3.Prowadzi działalność wydawniczą i inne formy upowszechniania innowacji edukacyjnych, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe.
§4.Prowadzi zakup literatury i niezbędnych pomocy dydaktycznych.
§5. Zaprasza wykładowców z placówek zagranicznych, finansując ich pobyt w Polsce.
§6.Dofinansowuje obozy szkoleniowe, spotkania, seminaria naukowe pracowników pracujących z trudną młodzieżą w ośrodkach uzależnień, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji.
§7.Organizuje kursy doskonalące pracę zawodową psychologów, terapeutów, psychoterapeutów.
§8.Wydaje zaświadczenia i dyplomy członkom Stowarzyszenia oraz uczestnikom kursów  i szkoleń.
§9.Organizuje kursy doskonalące prace psychologów, psychoterapeutów, którzy będą wykorzystywać swoją wiedzę dla pracy charytatywnej, organizacji społecznych i młodzieżowych.
§10.Wspiera finansowo organizacje prowadzące działalność szkoleniową, psychoterapeutyczną, której wiedza wykorzystywana jest do celów społecznych i dla pomocy psychoterapeutycznej innych ludzi.
§11. Tworzy jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia – LEADER CLUB TERAPEUTÓW.
Zasady uczestnictwa w LEADER CLUBIE TERAPEUTÓW normuje Regulamin Kart LEADER CLUBU TERAPEUTÓW.
§12. Nadaje uprawnionym osobom tytuły honorowe. Zasady ich przyznawania normuje Regulamin nadawania tytułów honorowych w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów i Terapeutów.
§13. Organizuje odpłatne szkolenia, z których dochód przeznaczony jest na cele statutowe.
§14.   Prowadzi działalność naukowo-badawczą.
§15. Obejmuje nadzór merytoryczny nad placówkami prowadzącymi działalność edukacyjno-    szkoleniową i dokonuje oceny.
§16. Udziela pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej.
§17.  Prowadzi działalność charytatywną.
§18.  Obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
§19.  Prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
§20.  Obejmuje zadania w zakresie upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz prowadzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
§21.   Obejmuje zadania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§22.    Dba o porządek i bezpieczeństwo publiczne i przeciwdziała patologiom społecznym.
§23. Prowadzi działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
§24. Prowadzi działania w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
§25. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
§26.   Zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.
§ 27. Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów w Łodzi jest organem prowadzącym Studium Psychologii im. C. G. Junga w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Otwartego i Ustawicznego w Łodzi.
§28.. PSPiT ma możliwość  prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkoleń, a zyski z tej działalności przekazane będą na cele statutowe.
§ 29. Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów powołało Uchwałą z dnia 7 czerwca 2014 r. Izbę Psychologów w Łodzi. Zasady działania Izby sporządzono odrębnym statutem. (załącznik)

 

 

IV CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1. Członkiem może zostać każdy obywatel, który ma ukończone 18 lat.
§2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna.
§3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla PSPiT. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie* i jest on zwolniony ze składek członkowskich.
§4. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia wydaje Zarząd.
§5. Przestaje być członkiem Stowarzyszenia kto:

 • zgłosi na piśmie Zarządowi wystąpienie ze Stowarzyszenia,
 • zostanie skreślony z listy członków przez Zarząd; skreślenie może nastąpić wówczas, gdy członek nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • zostanie wydalony ze Stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zebrania.

§6. Członek ma prawo:

 • uczestniczyć na walnym zebraniu* stanowiącym najwyższą władzę Stowarzyszenia po 36 miesiącach przynależności,
 • wybierać i być wybieranym do innych władz Stowarzyszenia,
 • zwracać się do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi jego działania.

§7. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 • uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 • przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
 • opłacać regularnie składki członkowskie.

§8. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 • podejmować działalność charytatywną, naukowo – szkoleniową i społeczną.

V STATUS  STOWARZYSZENIA

 

§1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • walne zebranie*
 • zarząd
 • komisja rewizyjna, wybrana w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały przy zgromadzeniu członków.

§2. Walne zebrania* są zwyczajne i nadzwyczajne.
§3. Zwyczajne zebranie* zwołuje zarząd najpóźniej do 30 sierpnia każdego roku.
§4. Nadzwyczajne zebranie* zwołuje zarząd w miarę potrzeby względnie na żądanie komisji rewizyjnej, bądź na żądanie grupy członków liczącej ½ ogólnej liczby Stowarzyszenia.
§5. We wniosku nadzwyczajnego walnego zebrania* należy wskazywać sprawy wnoszące pod jego obrady.
§6. Walne zebranie* może podjąć uchwały jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
§7. Jeśli walne zebranie* nie może podjąć uchwały ze względu na  brak quorum przewidzianego w pkt.15, zarząd zwołuje w innym terminie zebranie* przy ¼ ogólnej liczby członków.
§8.Uchwały walnego zebrania* są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów oddanych.
§9. Walne zebranie* podejmuje uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności przedkładanego przez zarząd
 • powołania i odwołania członków zarządu
 • powoływania i odwoływania komisji rewizyjnej
 • wysokości składek członkowskich
 • zmiany statutu Stowarzyszenia
 • rozwiązania się Stowarzyszenia

§10. Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 2 członków.
Zarząd jest powoływany przez walne zebranie* na okres 3 lat. Pracami zarządu kieruje prezes wybrany przez członków zarządu.
§11. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje na zewnątrz.
Kompetencje zarządu. Zarząd decyduje o:

 • przyjęciu do Stowarzyszenia,
 • podjęciu działalności gospodarczej i jej zakresie oraz zaprzestaniu jej,
 • decyduje o terminach organizowanych szkoleń, kursów i prelekcji,
 • zawieraniu umów z firmami o podobnej tematyce w kraju jak i zagranicą.

§12.  Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
§13. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy. Pełnomocników ustanawia Zarząd.
§14. Komisja rewizyjna składa się  2 członków wybieranych przez walne zebranie* na okres 4 lat.
§15. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Do jej zadań należy:

 • opiniowanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia przedkładanego przez Zarząd walnemu zebraniu*,
 • kontrola działalności Zarządu.

VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności szkoleniowo – naukowo – społecznej, darowizn, zapisów oraz ofiarności publicznej i innych źródeł.
§2.Działalność Stowarzyszenia jest społeczna, dochód z tej działalności służy tylko do celów statutowych. O działalności, jej zakresie i zaprzestaniu decyduje Zarząd.
§3.Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie podlega podziałowi między członków.
§4.Dokumenty w sprawach majątkowo – finansowych podpisują osoby: prezes i vice – prezes.

 

VII ZASADY WYBORU DELEGATÓW

 

§1.W przypadku dużej liczby członków (powyżej 50 osób) odbędzie się zamiana zebrania walnego na zebranie delegatów.
§2.Delegatem może zostać osoba należąca do Stowarzyszenia.
§3.Delegat musi otrzymać ½ ogólnej liczby głosów członków Stowarzyszenia drogą głosowania jawnego.
§4. Czas trwania kadencji delegatów określa się na okres 3 lat.

VIII ZASADY ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

 

§1.Decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Zarząd na walnym zebraniu.
§2.Jeżeli Stowarzyszenie zostanie rozwiązane w okresie 4 lat majątek Stowarzyszenia przejmuje komitet założycielski.
§3.Po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek zostanie przekazany na cele szkoleniowe firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.