Koleżanki i Koledzy!
W dniu 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.), na mocy której (Art. 62) 20 kwietnia 2006 r. zarządzeniem nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej został powołany Komitet Organizacyjny Izb Psychologów.
W skład Komitetu wchodzą:

 • Auoil Bassam, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne
 • Balińska Izabela, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów
 • Bąbel Przemysław, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
 • Bratos Tadeusz W., Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce
 • Duda Michał, Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces
 • Gołębiowski Jan, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
 • Grcar Maria, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
 • Izydorczyk Bernadetta, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
 • Jaklewicz-Jankowska Monika, Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów
 • Karlińska Milena, Polska Federacja Psychoterapii
 • Kasprzak Jacek T., Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
 • Miros Grażyna, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 • Nidecka-Bator Iwona, Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
 • Pąchalska Maria, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
 • Pieńkowska Sylwia, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Srebrny Krzysztof, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Stankowska Ewa, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Toeplitz-Winiewska Małgorzata, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Węglorz-Makuch Katarzyna, Instytut Gestalt
 • Włodawiec Bogusław, Stowarzyszenie "Intro"
 • Wojciechowski Tomasz, Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"
 • Wojcieszke Bogdan, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • Wojdan Helena, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

 

 

W wyniku wyborów dnia 08 maja 2006 Wiceprzewodniczącymi KOIP zostali:

 • Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • Tadeusz Bratos

Sekretarzem KOIP została:

 • Agnieszka Sut

Do zadań Komitetu należy:

 • opracowanie regulaminów wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów i wyboru tymczasowych organów izb oraz projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Psychologów,
 • zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych regionalnych zjazdów oraz Krajowego Zjazdu Psychologów.

Konsekwencją wypełnienia tych zadań jest powstanie Krajowej Izby Psychologów, która jest samorządem psychologów na szczeblu krajowym i posiada osobowość prawną oraz Regionalnych Izb Psychologów z siedzibami w poszczególnych województwach.
Zgodnie z ustawą (Art. 5) psychologowie tworzą samorząd zawodowy i stają się członkami samorządu psychologów z mocy prawa. Dalej ustawa mówi (Art. 7), iż prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Stąd konieczność stworzenia rejestru psychologów, który umożliwiłby kontakt pomiędzy Regionalnymi Izbami Psychologicznymi a naszą społecznością zawodową w celu przekazywania informacji o aktualnym postępie prac w budowaniu struktur samorządowych oraz terminach Regionalnych i Krajowego Zjazdu Psychologów a także sposobie, terminach, miejscu dokonania wpisu na listę psychologów właściwej Regionalnej Izby Psychologów itd.
Poniżej znajdziecie Państwo formularz rejestracyjny, za pomocą którego można wpisać się do ewidencji. Za rejestrację WTTS nie pobiera żadnych opłat. Zebrane w ten sposób dane zostaną przekazane przedstawicielom Regionalnych Komitetów Organizacyjnych (w momencie ich powołania) na terenie województwa zgodnego z adresem zameldowania i będą stanowić bazę danych Regionalnych Izb Psychologicznych.